[Отдел безопасности. Мошенничество в страховании ]
Главная » Статьи » Штрафы, ПДД, ГАИ, МРЭО Украины » Обсуждение ПДД

Новый повод для ...... остановки транспортного средства
Скачать внешний вид акта проверки можно ЗДЕСЬ
                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ МВС
                                      13.10.2008  N 534

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      17 листопада 2008 р.
                                      за N 1107/15798  

                             ПОРЯДОК
здійснення контролю за технічним станом колісних транспортних засобів під

                   час їх експлуатації   

                  I. Загальні положення

     1. Цей  Порядок  визначає  процедуру   проведення   перевірок
технічного  стану  колісних  транспортних засобів (далі - КТЗ) під
час їх експлуатації в період між державними  технічними  оглядами.

     2. На автомобільних дорогах і вулицях можуть бути  перевірені
КТЗ незалежно від їх призначення,  місця реєстрації та належності,
крім  автомобілів:  швидкої  медичної  допомоги,  оперативних   та
аварійно-рятувальних    служб,    військових    і    дипломатичних
представництв, консульських установ іноземних держав, а також тих,
що рухаються в колонах.

     3. За   результатами   перевірки  складається  Акт  перевірки
технічного  стану  колісного  транспортного  засобу  (далі  -  Акт
перевірки) за формою,  наведеною у додатку до цього Порядку, копія
якого надається водієві КТЗ.

    II. Організація роботи щодо перевірки технічного стану КТЗ

     1. Перевірка технічного стану  КТЗ  проводиться  працівниками
автомобільно-технічної   інспекції  підрозділів  Державтоінспекції
(далі - працівники АТІ) не менше одного разу на тиждень за  окремо
розробленою та затвердженою керівництвом управлінь (відділень) ДАІ
ГУМВС, УМВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі дислокацією.

     2. Перевірка  технічного стану КТЗ може здійснюватися спільно
з уповноваженими представниками Міністерства охорони навколишнього
природного  середовища України під час проведення цільових заходів
щодо  контролю  за  дотриманням  нормативів  вмісту   забруднюючих
речовин у відпрацьованих газах двигунів КТЗ.

     3. Перевірка   технічного   стану  автобусів,  що  здійснюють
перевезення пасажирів за встановленими маршрутами,  проводиться  в
місцях їх стоянки або в початкових,  проміжних чи кінцевих пунктах
маршруту.

     4. Перевірка технічного стану КТЗ здійснюється в  місцях,  де
їх  зупинка  і  стоянка  не  заборонені  ПДР  та вони не створюють
перешкоди в дорожньому русі іншим учасникам.

     5. Зупинення  і  перевірка  КТЗ  проводяться  з   дотриманням
заходів  особистої  безпеки  відповідно  до  вимог  наказу МВС від
13.11.2006 N 1111 "Про  затвердження  Інструкції  з
діяльності  підрозділів        дорожньо-патрульної          служби
Державтоінспекції  МВС  України",  зареєстрованого  в Міністерстві
юстиції України 29.11.2006 за N 1243/13117.

     Час на   проведення   перевірки   одного   КТЗ   не   повинен
перевищувати 20 хв.

     6. Технічний  стан  та обладнання КТЗ під час їх експлуатації
перевіряється візуально та з використанням  засобів  вимірювальної
техніки  відповідно  до  ДСТУ 3649-97 "Засоби транспортні дорожні.
Експлуатаційні  вимоги  безпеки  до  технічного  стану  та  методи
контролю"  без втручання в роботу (розбирання) вузлів та агрегатів
КТЗ, які перевіряються.

     У разі  незгоди  водія з результатами перевірки КТЗ,  а також
перевірки КТЗ, які належать іноземцям, застосовуються засоби фото-
і   кінозйомки,   відеозйомки   для   збереження  результатів цієї
перевірки.

     6.1. Візуально перевіряються складові частини КТЗ, перелічені
в підпунктах b, f, g, h, i, k, l пункту 14 Акта перевірки.

     6.2. З   використанням    засобів    вимірювальної    техніки
перевіряються складові частини КТЗ,  перелічені в підпунктах a, c,
d, e, f пункту 14 Акта перевірки.

     7. Складений працівником АТІ Акт перевірки не є підставою для
оформлення результатів проведення державного технічного огляду.

     8. Контроль технічного стану КТЗ не здійснюється, якщо водієм
надано протокол перевірки  технічного  стану  цього  транспортного
засобу,   виданий   уповноваженим   суб'єктом   господарювання  на
проведення перевірки технічного стану,  або міжнародний сертифікат
технічного огляду,  виданий центром технічного огляду для засобів,
що  виконують  міжнародні  перевезення  вантажів  і  пасажирів,  з
моменту  дати  оформлення  яких  пройшло  не  більше  45 діб та за
відсутності явних ознак,  що свідчать  про  технічну  несправність
КТЗ,     його    переобладнання    або    пошкодження    внаслідок
дорожньо-транспортної пригоди.

     9. У разі виявлення технічних несправностей складових  частин
КТЗ,  перелічених у підпунктах a,  c,  d,  e,  g, j пункту 14 Акта
перевірки,  працівник АТІ робить відповідну відмітку в  пункті  17
Акта  перевірки,  а  також  складає  протокол  про адміністративне
правопорушення.

     10. Здійснення контролю  технічного  стану  КТЗ  під  час  їх
експлуатації  не  належить до переліку платних послуг,  які можуть
надаватися  органами  та  підрозділами   Міністерства   внутрішніх
справ,затверджених  постановою  Кабінету  Міністрів  України від 4
червня 2007  року  N  795  ,  і  кошти  за  це  не
стягуються.

     11. Результати перевірки,  проведеної працівником АТІ, можуть
бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

      III. Порядок складання Акта перевірки технічного стану
                  колісного транспортного засобу

     1. Записи в Акті перевірки мають бути чіткими,  розбірливими,
а прізвище,  ім'я та по батькові водія КТЗ, його місце проживання,
а  також  прізвище,  ім'я  та  по  батькові особи,  яка склала Акт
перевірки, записуються друкованими літерами.

     2. Під час  заповнення  пункту  12  Акта  перевірки  навпроти
певного типу КТЗ, що перевіряється, проставляється відмітка "Х".

     3. У  пункті  14  Акта перевірки під час перевірки технічного
стану заповнюються підпункти a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, в
одній  з  трьох  граф  (перевірено,  не перевірено,  не відповідає
вимогам) проставляється відмітка "Х" у таких випадках:

     у разі,  якщо  перевірка  технічного  стану  щодо  зазначених
пунктів проводилася, то в першій графі (перевірено) проставляється
відмітка "Х";

     якщо перевірка не проводилась,  відмітка "Х" проставляється в
другій графі (не перевірено);

     у разі виявлення технічних несправностей  або  переобладнання
КТЗ  з  порушенням вимог стандартів,  правил і нормативів відмітка
"Х" проставляється в третій графі (не відповідає вимогам).

     4. Пункт  15  Акта  перевірки  заповнюється   з   урахуванням
підпунктів a, c, d, e, g, j.

     Якщо хоча б в одному із зазначених підпунктів  буде  зроблено
відмітку в третій графі "не відповідає вимогам",  експлуатація КТЗ
забороняється.

     5. У пункті 16 Акта перевірки працівник АТІ зазначає короткий
опис несправностей, які виявлені під час перевірки, а також у разі
застосування засобів фото- і кінозйомки,  відеозйомки - проставляє
про це відповідну відмітку.

     6. У  разі  коли  перевірка  технічного  стану  проводилася з
використанням засобів фото- і  кінозйомки,  відеозйомки  матеріали
фото-  і  кінозйомки,  відеозйомки  долучаються  до оригіналу Акта
перевірки і є його  невід'ємною  частиною.  На  кожному  матеріалі
зазначаються дата і час зйомки, дублюється інформація, визначена в
пунктах 4-12 протоколу,  а також якому з підпунктів пункту 15 вони
відповідають.

     7. У  складеному  Акті  перевірки  працівник АТІ ставить свій
підпис та особистий штамп.

           IV. Порядок обліку та зберігання матеріалів
               за результатами здійснення контролю
                       технічного стану КТЗ

     1. Складені акти перевірки та матеріали фото-  і  кінозйомки,
відеозйомки,   якщо  такі  робились  під  час  перевірки  (далі  -
матеріали),    протягом    доби    реєструються    в    підрозділі
Державтоінспекції.

     2. Складений  Акт  перевірки  на КТЗ,  зареєстрований в іншій
місцевості,  у  триденний  термін  разом  з   іншими   матеріалами
направляється  до підрозділу Державтоінспекції за місцем державної
реєстрації КТЗ.

     3. Провадження в справах про  адміністративні  правопорушення
здійснюється  відповідно до вимог наказу МВС від 22.10.2003 N 1217
"Про виконання Закону України від 5 квітня 2001  року
"Про   внесення   змін  до  Кодексу  України  про  адміністративні
правопорушення   щодо   відповідальності   за   порушення   Правил
дорожнього  руху"  (із  змінами),  зареєстрованого  в Міністерстві
юстиції України 24.10.2003 за N 974/8295.

     4. У разі виявлення в КТЗ,  що належать іноземцям,  технічних
несправностей та переобладнання КТЗ з порушенням вимог стандартів,
правил і нормативів,  перелічених у підпунктах a,  c,  d,  e, g, j
пункту  14  Акта  перевірки,  копія  протоколу про адміністративне
правопорушення в  триденний  термін  разом  з  копіями  матеріалів
перевірки надсилаються до МВС.

     5. Контроль   за   дотриманням   порядку  обліку,  зберігання
матеріалів  перевірки  технічного  стану   КТЗ   покладається   на
керівника       відділу       (відділення)       Державтоінспекції
(автомобільно-технічної інспекції).

     6. Перевірки дотримання порядку проведення  технічного  стану
КТЗ   під   час   їх   експлуатації   та   обліку  цієї  роботи  в
підпорядкованих   підрозділах   здійснюються   працівниками    АТІ
управлінь  (відділів)  Державтоінспекції  ГУМВС,  УМВС  України  в
Автономній Республіці Крим,  областях, містах Києві та Севастополі
щокварталу.

     7. Справи   з  матеріалами  перевірок  технічного  стану  КТЗ
зберігаються протягом трьох років.
 Начальник Департаменту ДАІ МВС
 генерал-майор міліції                               С.Г.Коломієць
Скачать внешний вид акта проверки можно ЗДЕСЬИсточник: http://vuso.at.ua/
Категория: Обсуждение ПДД | Добавил: vuso (29 Ноября 2008) | Автор: Админ W
Просмотров: 2932 | Комментарии: 3 | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 3
Юрий   (30 Марта 2011 20:08:22)
Не понятно, а наказание предусморена за несоответствие? Или для чего это?
vuso   (13 Марта 2009 17:50:33)
Указанное выше основания для проведения проверки технического состояния автомобиля планируется отменить, до настоящего времени 13.03.09 не отменено !
ЯЯЯЯЯЯ   (12 Марта 2009 22:48:16)
angry angry angry angry angry angry
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]